Siemens Series

(1 đánh giá)

Siemens

12 tháng

Nhà phân phối tại Việt Nam

 

LOGO!

SIMATIC S7-1200

SIMATIC PANELS:

6ED1 052-1MD00-0BA6

6ES7 223-1QH30-0XB0

6AV6 642-0BA01-1AX1

6ED1 052-1HB00-0BA6

6ES7 231-4HD30-0XB0

6AV6 642-0DC01-1AX1

6ED1 052-1FB00-0BA6

6ES7 231-4HF30-0XB0

6AV6 642-0DA01-1AX1

6ED1 055-4MH00-0BA0

6ES7 232-4HB30-0XB0

6AV6 643-0AA01-1AX0

6ED1 056-1DA00-0BA0

6ES7 232-4HD30-0XB0

6AV6 643-0BA01-1AX0

6ED1 057-1AA01-0BA0

6ES7 234-4HE30-0XB0

6AV6 642-0EA01-3AX0

6ED1 055-1CB00-0BA0

6ES7 231-5QD30-0XB0

6AV6 643-0CB01-1AX1

6ED1 055-1CB10-0BA0

6ES7 231-5QF30-0XB0

6AV6 643-0CD01-1AX1

6ED1 055-1MB00-0BA1

6ES7 231-5PD30-0XB0

Others:

6ED1 055-1HB00-0BA0

6ES7 231-5PF30-0XB0

6EP1 332-2BA10

6ED1 055-1NB10-0BA0

6ES7 290-6AA30-0XA0

6EP1 333-2AA01

6ED1 055-1FB00-0BA1

6ES7 241-1CH30-0XB0

6EP1 333-3BA00

6ED1 055-1FB10-0BA0

6GK7 242-5DX30-0XE0

6EP1 334-2AA01

6ED1 055-1MA00-0BA0

6GK7 243-5DX30-0XE0

6EP1 334-2BA01

6ED1 055-1MD00-0BA1

6GK7 277-1AA10-0AA0

6ES7 972-0BA52-0XA0

6ED1 055-1MM00-0BA1

6GK7 242-7KX30-0XE0

6ES7 972-0BA12-0XA0

6EP1 331-1SH03

6EP1 332-1SH71

6ES7 972-0BA42-0XA0

6EP1 332-1SH43

6AV6 647-0AH11-3AX0

6ES7 972-0BB42-0XA0

6EP1 332-1SH52

6AV6 647-0AA11-3AX0

6ES7 972-0BB12-0XA0

SIMATIC S7-200

6AV6 647-0AB11-3AX0

6ES7 153-1AA03-0XB0

6ES7 211-0AA23-0XB0

6AV6 647-0AC11-3AX0

S7-200 CN

6ES7 211-0BA23-0XB0

6AV6 647-0AD11-3AX0

6ES7 212-1BB23-0XB8

6ES7 212-1AB23-0XB0

6AV6 647-0AE11-3AX0

6ES7 212-1AB23-0XB8

6ES7 212-1BB23-0XB0

SIMATIC S7-300

6ES7 214-1BD23-0XB8

6ES7 214-1AD23-0XB0

6ES7 312-1AE14-0AB0

6ES7 214-1AD23-0XB8

6ES7 214-1BD23-0XB0

6ES7 314-1AG14-0AB0

6ES7 214-2AD23-0XB8

6ES7 214-2AD23-0XB0

6ES7 315-2AH14-0AB0

6ES7 214-2BD23-0XB8

6ES7 214-2BD23-0XB0

6ES7 315-2EH14-0AB0

6ES7 216-2AD23-0XB8

6ES7 216-2AD23-0XB0

6ES7317-2AK14-0AB0

6ES7 216-2BD23-0XB8

6ES7 216-2BD23-0XB0

6ES7 317-2EK14-0AB0

6ES7 221-1BH22-0XA8

6ES7 901-3DB30-0XA0

6ES7 318-3EL01-0AB0

6ES7 221-1BF22-0XA8

6ES7 221-1BF22-0XA0

6ES7 953-8LF20-0AA0

6ES7 222-1HF22-0XA8

6ES7 221-1BH22-0XA0

6ES7 953-8LG20-0AA0

6ES7 222-1BF22-0XA8

6ES7 221-1EF22-0XA0

6ES7 953-8LJ30-0AA0

6ES7 223-1BH22-0XA8

6ES7 222-1BD22-0XA0

6ES7953-8LL31-0AA0

6ES7 223-1BL22-0XA8

6ES7 222-1BF22-0XA0

6ES7 953-8LM20-0AA0

6ES7 223-1PH22-0XA8

6ES7 222-1HD22-0XA0

6ES7 953-8LP20-0AA0

6ES7 223-1PL22-0XA8

6ES7 222-1HF22-0XA0

6ES7 901-0BF00-0AA0

6ES7 223-1BM22-0XA8

6ES7 222-1EF22-0XA0

6ES7 972-0CB20-0XA0

6ES7 223-1PM22-0XA8

6ES7 223-1BF22-0XA0

6XV1 830-0EH10

6ES7 231-0HC22-0XA8

6ES7 223-1BH22-0XA0

6ES7 972-0AA02-0XA0

6ES7 232-0HB22-0XA8

6ES7 223-1BL22-0XA0

6ES7 312-5BF04-0AB0

6ES7 231-7PB22-0XA8

6ES7 223-1BM22-0XA0

6ES7 313-5BG04-0AB0

6ES7 231-7PD22-0XA8

6ES7 223-1HF22-0XA0

6ES7 313-6BG04-0AB0

6ES7 235-0KD22-0XA8

6ES7 223-1PH22-0XA0

6ES7 313-6CG04-0AB0

SIMATIC S7-400

6ES7 223-1PL22-0XA0

6ES7 314-6BH04-0AB0

6ES7 412-1XJ05-0AB0

6ES7 223-1PM22-0XA0

6ES7 314-6CH04-0AB0

6ES7 412-2XJ05-0AB0

6ES7 231-7PB22-0XA0

6ES7 314-6EH04-0AB0

6ES7 412-2EK06-0AB0

6ES7 231-7PC22-0XA0

6ES7 321-1BH02-0AA0

6ES7 952-0AF00-0AA0

6ES7 231-7PD22-0XA0

6ES7 321-1BL00-0AA0

6ES7 952-1AH00-0AA0

6ES7 231-7PF22-0XA0

6ES7 321-1FF01-0AA0

6ES7 952-1AK00-0AA0

6ES7 231-0HC22-0XA0

6ES7 321-1FH00-0AA0

6ES7 952-1AL00-0AA0

6ES7 231-0HF22-0XA0

6ES7 322-1BF01-0AA0

6ES7 952-1AM00-0AA0

6ES7 232-0HB22-0XA0

6ES7 322-1BH01-0AA0

6ES7 952-0KF00-0AA0

6ES7 232-0HD22-0XA0

6ES7 322-1BL00-0AA0

6ES7 952-0KH00-0AA0

6ES7 235-0KD22-0XA0

6ES7 322-5FF00-0AB0

6ES7 952-1KK00-0AA0

6ES7 241-1AA22-0XA0

6ES7 322-1FH00-0AA0

6ES7 952-1KL00-0AA0

6ES7 277-0AA22-0XA0

6ES7 322-1HF01-0AA0

6ES7 952-1KM00-0AA0

6ES7 901-3DB30-0XA0

6ES7 322-1HH01-0AA0

6ES7 414-2XK05-0AB0

6ES7 901-3CB30-0XA0

6ES7 323-1BH01-0AA0

6ES7 414-3XM05-0AB0

6EP1332-1SH31

6ES7 323-1BL00-0AA0

6ES7 414-3EM06-0AB0

6ES7 272-0AA30-0YA1

6ES7 331-1KF02-0AB0

6ES7 416-2XN05-0AB0

6ES7 901-3EB10-0XA0

6ES7 331-7KF02-0AB0

6ES7 416-3XR05-0AB0

6AV6 640-0AA00-0AX1

6ES7 331-7KB02-0AB0

6ES7 416-3ES06-0AB0

6AV6 640-0BA11-0AX0

6ES7 331-7PF01-0AB0

6GK1 500-0EA02

6AV6 640-0CA11-0AX1

6ES7 331-7PF11-0AB0

6ES7 964-2AA04-0AB0

6GK1 561-1AA01

6ES7 332-5HD01-0AB0

6ES7 421-7BH01-0AB0

6GK1562-1AA00

6ES7 332-7ND02-0AB0

6ES7 421-1BL01-0AA0

SIMATIC S7-1200

6ES7 332-5HB01-0AB0

6ES7 421-1FH20-0AA0

6ES7211-1BE31-0XB0

6ES7 332-5HF00-0AB0

6ES7 422-1BH11-0AA0

6ES7211-1AE31-0XB0

6ES7 334-0CE01-0AA0

6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES7211-1HE31-0XB0

6ES7 334-0KE00-0AB0

6ES7 422-1FH00-0AA0

6ES7 221-3BD30-0XB0

6ES7 392-1AJ00-0AA0

6ES7 422-1HH00-0AA0

6ES7 222-1BD30-0XB0

6ES7 392-1AM00-0AA0

6ES7 431-0HH00-0AB0

6ES7 223-0BD30-0XB0

6ES7 350-1AH03-0AE0

6ES7 431-1KF00-0AB0

6ES7 223-3BD30-0XB0

6ES7 350-2AH01-0AE0

6ES7 431-1KF10-0AB0

6ES7 231-4HA30-0XB0

6ES7 351-1AH02-0AE0

6ES7 431-7KF00-0AB0

6ES7 231-5QA30-0XB0

6ES7 352-1AH02-0AE0

6ES7 431-7KF10-0AB0

6ES7 231-5PA30-0XB0

6ES7 353-1AH01-0AE0

6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES7 232-4HA30-0XB0

6ES7 360-3AA01-0AA0

6ES7 492-1AL00-0AA0

6ES7 241-1CH30-1XB0

6ES7 361-3CA01-0AA0

6ES7 450-1AP00-0AE0

6ES7 954 -8LB01-0AA0

6ES7 368-3BB01-0AA0

6ES7 451-3AL00-0AE0

6ES7212-1BE31-0XB0

6ES7 368-3BC51-0AA0

6ES7 441-1AA04-0AE0

6ES7212-1AE31-0XB0

6ES7 368-3BF01-0AA0

6ES7 441-2AA04-0AE0

6ES7212-1HE31-0XB0

6ES7 365-0BA01-0AA0

6GK7 443-5FX02-0XE0

6ES7214-1BG31-0XB0

6ES7 307-1BA01-0AA0

6GK7 443-1EX20-0XE0

6ES7214-1AG31-0XB0

6ES7 307-1EA01-0AA0

6ES7 400-1TA01-0AA0

6ES7214-1HG31-0XB0

6ES7 307-1KA02-0AA0

6ES7 400-1JA01-0AA0

6ES7 221-1BF30-0XB0

6ES7 390-1AE80-0AA0

6ES7 401-2TA01-0AA0

6ES7 221-1BH30-0XB0

6ES7 390-1AF30-0AA0

6ES7 401-1DA01-0AA0

6ES7 222-1BF30-0XB0

6ES7 390-1AJ30-0AA0

6ES7 403-1TA01-0AA0

6ES7 222-1BH30-0XB0

SIMATIC PANELS:

6ES7 403-1JA01-0AA0

6ES7 222-1HF30-0XB0

6AV6 641-0AA11-0AX0

6ES7 460-0AA01-0AB0

6ES7 222-1HH30-0XB0

6AV6 641-0BA11-0AX1

6ES7 461-0AA01-0AA0

6ES7 223-1BH30-0XB0

6AV6 641-0CA01-0AX1

6ES7 468-1AH50-0AA0

6ES7 223-1BL30-0XB0

6AV6 642-0AA11-0AX1

6ES7 468-1BB50-0AA0

6ES7 223-1PH30-0XB0

6AV6 642-0BC01-1AX1

6ES7 407-0DA02-0AA0

6ES7 223-1PL30-0XB0

 

6ES7 407-0KA02-0AA0

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

PLC Siemens CPU 222 AC/DC/Relay Call

PLC Siemens CPU 222 AC/DC/Relay

Hotline: 0946.733.151
PLC Siemens CPU 224 AC/DC/Relay Call

PLC Siemens CPU 224 AC/DC/Relay

Hotline: 0946.733.151
EM 223 24VDC digital Call

EM 223 24VDC digital

Hotline: 0946.733.151
PLC Siemens CPU 224XP DC/DC/DC Call

PLC Siemens CPU 224XP DC/DC/DC

Hotline: 0946.733.151
PLC Siemens CPU 224 DC/DC/DC Call

PLC Siemens CPU 224 DC/DC/DC

Hotline: 0946.733.151
EM 222 digital output 8 x 24 VDC Call

EM 222 digital output 8 x 24 VDC

Hotline: 0946.733.151
PLC siemens CPU 226 DC/DC/DC Call

PLC siemens CPU 226 DC/DC/DC

Hotline: 0946.733.151
PLC Siemens CPU 224XP AC/DC/Relay Call

PLC Siemens CPU 224XP AC/DC/Relay

Hotline: 0946.733.151
PLC Siemens CPU 222 DC/DC/DC Call

PLC Siemens CPU 222 DC/DC/DC

Hotline: 0946.733.151
EM 221 digital input 8 x 24 VDC Call

EM 221 digital input 8 x 24 VDC

Hotline: 0946.733.151
PLC siemens CPU 226 AC/DC/Relay Call

PLC siemens CPU 226 AC/DC/Relay

Hotline: 0946.733.151
EM 222 digital 8 output xRelay VDC Call

EM 222 digital 8 output xRelay VDC

Hotline: 0946.733.151
EM 221 digital input 16 x 24 VDC Call

EM 221 digital input 16 x 24 VDC

Hotline: 0946.733.151
PLC Siemens CPU 224XP AC/DC/Relay Call

PLC Siemens CPU 224XP AC/DC/Relay

Hotline: 0946.733.151

Sản Phẩm Giảm Giá

Hổ trợ trực tuyến

Hotline: Mr Duy

Hotline: Mr Duy - 0946.733.151

MR. Bình

MR. Bình - 0903.733.151

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 9
  • Hôm nay 75
  • Hôm qua 1,119
  • Trong tuần 2,140
  • Trong tháng 25,746
  • Tổng cộng 1,830,452

Top

   (0)