Biến tần (Inverter)

mỗi trang
Biến tần Sanch 22KW S1100-4T22KW Call

Biến tần Sanch 22KW S1100-4T22KW

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 18.5KW S1100-4T18.5G Call

Biến tần Sanch 18.5KW S1100-4T18.5G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 15KW S1100-4T15G Call

Biến tần Sanch 15KW S1100-4T15G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 11KW S1100-4T11G Call

Biến tần Sanch 11KW S1100-4T11G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 7.5KW S1100-4T7.5G Call

Biến tần Sanch 7.5KW S1100-4T7.5G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 5.5KW S1100-4T5.5G Call

Biến tần Sanch 5.5KW S1100-4T5.5G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 4.0KW S1100-4T4.0G Call

Biến tần Sanch 4.0KW S1100-4T4.0G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 3.7KW S1100-4T3.7G Call

Biến tần Sanch 3.7KW S1100-4T3.7G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 2.2KW S1100-4T2.2G Call

Biến tần Sanch 2.2KW S1100-4T2.2G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 1.5KW S1100-4T1.5G Call

Biến tần Sanch 1.5KW S1100-4T1.5G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 0.75KW S1100-4T0.75G Call

Biến tần Sanch 0.75KW S1100-4T0.75G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 2.2KW S1100-2T2.2G Call

Biến tần Sanch 2.2KW S1100-2T2.2G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 1.5KW S1100-2T1.5G Call

Biến tần Sanch 1.5KW S1100-2T1.5G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sanch 0.75KW S1100-2T0.75G Call

Biến tần Sanch 0.75KW S1100-2T0.75G

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 4.0KW E500-4T0040(B) Call

Biến tần Sunfar 4.0KW E500-4T0040(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 3.0KW E500-4T0030(B) Call

Biến tần Sunfar 3.0KW E500-4T0030(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
BIến tần Sunfar 2.2KW E500-4T0022(B) Call

BIến tần Sunfar 2.2KW E500-4T0022(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 1.5KW E500-4T0015(B) Call

Biến tần Sunfar 1.5KW E500-4T0015(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 0.7KW E500-4T0007(B) Call

Biến tần Sunfar 0.7KW E500-4T0007(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Matrix, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 4KW E500-2S0040(B) Call

Biến tần Sunfar 4KW E500-2S0040(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 3KW E500-2S0030(B) Call

Biến tần Sunfar 3KW E500-2S0030(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Ngoan 0903 001 181

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 2.2KW E500-2S0022(B) Call

Biến tần Sunfar 2.2KW E500-2S0022(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 1.5KW E500-2S0015(B) Call

Biến tần Sunfar 1.5KW E500-2S0015(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 0.7KW E500-2S0007(B) Call

Biến tần Sunfar 0.7KW E500-2S0007(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
Biến tần Sunfar 0.4KW E500-2S0004(B) Call

Biến tần Sunfar 0.4KW E500-2S0004(B)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-007HFEF3, SJ700D-007HFUF3, SJ700D-007HFF3 (input: 3 phase - 380V, output: 3 phase 380V) Call

SJ700D-007HFEF3, SJ700D-007HFUF3, SJ700D-007HFF3 (input: 3 phase - 380V, output: 3 phase 380V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-550LFUF3, SJ700D-550LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-550LFUF3, SJ700D-550LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-450LFUF3, SJ700D-450LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-450LFUF3, SJ700D-450LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-370LFUF3, SJ700D-370LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-370LFUF3, SJ700D-370LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-300LFUF3, SJ700D-300LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-300LFUF3, SJ700D-300LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-220LFUF3, SJ700D-220LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-220LFUF3, SJ700D-220LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-185LFUF3, SJ700D-185LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-185LFUF3, SJ700D-185LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-150LFUF3, SJ700D-150LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-150LFUF3, SJ700D-150LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-110LFUF3, SJ700D-110LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-110LFUF3, SJ700D-110LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-075LFUF3, SJ700D-075LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-075LFUF3, SJ700D-075LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp biến tần các loại: LS, Shihlin, Hitachi, Sunfar, Sanch, Machtric, ... Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151
SJ700D-055LFUF3, SJ700D-055LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V) Call

SJ700D-055LFUF3, SJ700D-055LFF3 (input: 3 phase - 220V, output: 3 phase 220V)

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Vui lòng gọi: Mr Phi 0917 533 151

Hotline: 0946.733.151

Sản Phẩm Giảm Giá

Hổ trợ trực tuyến

Hotline: Mr Duy

Hotline: Mr Duy - 0946.733.151

NVKD: Nguyễn Văn Sơn

NVKD: Nguyễn Văn Sơn - 0903.733.157

Thống kê

 • Đang online 42
 • Hôm nay 527
 • Hôm qua 1,028
 • Trong tuần 6,357
 • Trong tháng 25,284
 • Tổng cộng 837,572

Top

   (0)